Wie kan lid worden?

Conform de statuten kan je als lid van de vereniging worden toegelaten door:

  1. het overleggen van een verklaring, met een strekking als bedoeld onder lid A van Artikel 10 van onze statuten, van een gekwalificeerd psycholoog, zulks ter beoordeling van hiertoe door de vereniging aangewezen psychologen, of
  2. het voldoen aan een daartoe geëigende test onder verantwoordelijkheid van hiertoe door de vereniging aangewezen psychologen en met inachtneming van de richtlijnen van de internationale organisatie Mensa, of
  3. het tonen van een bewijs dat men reeds lid is of was van een andere Mensagroepering.

Lees hier meer over het overleggen van een verklaring, zoals genoemd onder punt 1. Uiteraard moet je wel een score hebben behaald gelijk aan of boven het 98ste percentiel.

Mensa toelatingstest

Mensa Nederland organiseert geregeld sessies voor een toelatingstest.

Hoe hoog moet je IQ zijn?

De term IQ (voluit: intelligentiequotiënt) wordt veel gebruikt, maar IQ is geen eenduidig begrip. Er is een groot aantal goede intelligentietests, die ieder een eigen schaal hanteren. Het resulterende cijfer noemt men dan wel IQ. Een score van 132 op de ene test, kan overeenkomen met een score van 148 op een andere test. Daarom hanteert Mensa percentielen(*) en geen scores of IQ.

Het lidmaatschap van Mensa biedt eerst en vooral de gelegenheid om in contact te komen met andere zeer intelligente mensen. Lees hier meer redenen om lid te worden.


(*) Een percentiel verdeelt de dataset in 100 gelijke delen. Als jouw score bijvoorbeeld valt in het 95ste percentiel, dan scoort 95% van de bevolking gelijk of lager dan dat jij scoort. Idem voor het 98ste percentiel (de toelatingsgrens voor Mensa): als jij scoort in het 98ste percentiel, dan betekent dat dat 98% van de mensen gelijk of lager scoort dan jij. Met andere woorden: jij hoort dan bij de 2% best scorenden.