Wie kan lid worden van Mensa Nederland?

Onze statuten zeggen daarover het volgende:

Artikel 10

Voorwaarden voor het lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die qua algemene intelligentie behoort tot de hoogste twee procent van de bevolking.
  2. Men kan als lid van de vereniging worden toegelaten door:
    1. het overleggen van een verklaring met een strekking als bedoeld onder lid A van dit Artikel van een gekwalificeerd psycholoog, zulks ter beoordeling van hiertoe door de vereniging aangewezen psychologen, of
    2. het voldoen aan een daartoe geëigende test onder toezicht van hiertoe door de vereniging aangewezen psychologen en met inachtneming van de richtlijnen van de internationale organisatie Mensa, of
    3. het tonen van een bewijs dat men reeds lid is of was van een andere Mensagroepering.
  3. Het lidmaatschap vangt aan zodra een schriftelijke verklaring in deze door het bestuur is ontvangen.

Met de verklaring in punt 1 bedoelen we het resultaat van een intelligentietest waaruit blijkt dat je daarin gelijk of boven het 98ste percentiel hebt gescoord. Met die score val je namelijk in de bovenste twee procent van de bevolking, die lid kan worden. Eerder getest?

Punt 2 verwijst naar de sessies voor een toelatingstest, die Mensa geregeld organiseert op verschillende plaatsen in het land. Inschrijven Toelatingstest

Het derde punt is alleen van toepassing op leden van andere (buitenlandse) Mensa's, die in Nederland gastlid en in sommige gevallen gewoon lid kunnen worden. Gastlid worden

Meer informatie over de kosten van de toelatingstest en de contributie.

Hoe zit het met IQ en percentielscores?

De term IQ (voluit: intelligentiequotiënt) wordt veel gebruikt, maar IQ is geen eenduidig begrip. Er is een groot aantal goede intelligentietests, die ieder een eigen schaal hanteren. Het resulterende getal noemt men dan wel IQ. Een score van 132 op de ene test, kan overeenkomen met een score van 148 op een andere test. Daarom hanteert Mensa percentielscores en geen IQ-scores.

Een percentiel verdeelt de dataset in 100 gelijke delen. Als jouw score bijvoorbeeld valt in het 95ste percentiel, dan behaalt 95% van de bevolking een score gelijk of lager dan die van jou. Idem voor het 98ste percentiel (de toelatingsgrens voor Mensa): als jij scoort in het 98ste percentiel, dan betekent dat dat 98% van de mensen gelijk of lager scoort dan jij. Met andere woorden: jij hoort dan bij de 2% best scorenden. En met die uitkomst kun je lid worden van Mensa.